Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1.Oficiální název

Obec Hruška

2. Důvod a způsob založení  

Obec Hruška (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán. 

Obec:

 •   je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 •  je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 •  vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 •  pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v  přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura     

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení       

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Hruška
Hruška 30
798 27  Němčice nad Hanou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Hruška
Hruška 30
798 27  Němčice nad Hanou

4.3. Úřední hodiny 

 • úterý:      13:00 - 17:00 hospodářka
 • úterý:      16:00 – 18:00 starosta, místostarostka
 • čtvrtek:   8:00 - 12:00 hospodářka

4.4. Telefonní čísla

Pevná linka: 582 386 715

4.5. Adresa internetové stránky

www.obechruska.cz

4.6. Adresa podatelny

Obec Hruška
Hruška 30
798 27  Němčice nad Hanou

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7. Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy

ou@obechruska.cz

starosta@obechruska.cz  (starosta obce)

4.8. ID datové schránky

 wx5ar84

5. Případné platby lze poukázat na:

Účet č.  28420701 / 0100

6. IČO

47919779

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

        Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem podání a podnětů

        Poskytování informací, příjem podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

         V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů občanů.

Správce osobních údajů:

Obec Hruška

sídlo: Hruška 30, 798 27 Němčice nad Hanou

e-mail: ou@obechruska.cz

datová schránka: wx5ar84

IČO: 47919779

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obec jsme odpovědní za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy obce. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

     Titul, jméno a příjmení: Pavlína Rösslerová

     E-mailová adresa:         gdpr@hanackyvenkov.cz

     Číslo telefonu:               + 420 606 547 973

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědny za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat o jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON) anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám udělil souhlas ( čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) ON), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na e-mail: ou@obechruska.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, nebo podáte osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem nebo listinné podání s ověřením podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojení s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.