Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

 

 

Označení a uvozovací text    Obsah položky

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

1. Název                     Obec Hruška

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

2. Důvod a způsob založení  

Obec Hruška (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek. Její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

3. Organizační struktura     

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a hospodářka obce.

V čele úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.

Členění úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

                            

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

4. Kontaktní spojení       

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Oficiální: Obec Hruška, Hruška 30, 798 27  Němčice nad Hanou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Oficiální: Obec Hruška, Hruška 30, 798 27  Němčice nad Hanou

4.3. Úřední hodiny 

pondělí                      12:00-15:00 pouze hospodářka

úterý                          16:00 – 18:00 starosta, místostarosta, hospodářka

čtvrtek                       9:000 – 12:00  pouze hospodářka


4.4. Telefonní čísla

Pevná linka: 582 386 715

4.5. Čísla faxu

 -

 4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální: www.obechruska.cz

 4.7. Adresa e-podatelny

ouhruska@atlas.cz

odkaz na podatelnu

 4.8. Další elektronické adresy

---

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

5. Případné platby lze poukázat na:

Účet č.  28420701 / 0100, vedený u KB v Prostějově

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

6. IČ                        47919779

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

7. DIČ                      Nejsme plátci DPH

       

                           

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

8. Dokumenty                 -

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

8.1 Seznamy hlavních         

    dokumentů                

 

 

                

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

8.2 Rozpočet

Rozpočet                 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

9. Žádosti o informace       Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je      žádost určena,
  • jaká      konkrétní informace je požadována,
  • kdo      žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

     Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání      se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání      musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo      vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a      bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní      zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do      samostatné působnosti obce, 
  • krajský      úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

10. Příjem žádostí       Příjem žádostí, stížností a jiných podání

10.1. Osobní podání (ústně či písemně)

na Obecním úřadě Hruška, Hruška 30, 798 27  Němčice nad Hanou v úředních dnech a hodinách.

10.2. Písemné podání poštou:

Obecní úřad Hruška,  Hruška 30, 798 27  Němčice nad Hanou

10.3. Telefonické podání:      582 386 715

10.4. Faxové podání:     -

10.5. Elektronickou poštou: ouhruska@atlas.cz

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

11. Opravné prostředky       Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a Obce Hruška

11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění.

Odvolání se podávají prostřednictvím toho pracovníka, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat řádný opravný prostředek. Při porušení zákonnosti může toto rozhodnutí zrušit dle § 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění krajský úřad.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Proti rozhodnutí při projednávání přestupků v blokovém řízení se nelze odvolat, takovéto rozhodnutí však lze vydat jen se souhlasem osoby z přestupku obviněné.

11.2. Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky města v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky města. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu.

Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky města návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí  o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

11.3. Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem města.

Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

11.4. Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření města v samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

11.5. Přezkum nařízení obce

Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

11.6. Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní).

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

12. Formuláře                _zadost-1.rt

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

13. Popisy postupů -        Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx

Další důležité informace:

http://www.portal.gov.cz

Vše o státní správě v ČR:

http://www.statnisprava.cz/

 

 

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

14. Předpisy                 -

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

14.1 Nejdůležitější        

 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Hruška jedná a rozhoduje:

· ústavní zák. č. 1/1993   Sb., Ústava České republiky

· usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala   Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky

· zák. č. 128/2000 Sb. o   obcích

· zák. č. 152/1994 Sb. o   volbách do zastupitelstev v obcích

· zák. č. 500/2004 Sb. o   správním řízení

· zák. č. 13/1997 Sb. o   pozemních komunikacích

· zák. č. 133/2000 Sb. o   evidenci obyvatel a rodných číslech

· zák. č. 133/1985 Sb. o   požární ochraně

· zák. č. 565/1990 Sb. o   místních poplatcích

· zák. č. 218/2000 Sb. o   rozpočtových pravidlech

· zák. č. 563/1991 Sb. o   účetnictví

· zák. č. 114/1992 Sb. o   ochraně přírody a krajiny

· zák. č. 37/2003 Sb. o   odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

· zák. č. 101/2000 Sb. o   ochraně osobních údajů

· zák. č. 280/2009 Sb.,   daňový řád

· zák. č. 338/1992 Sb. o   dani z nemovitostí

· zák. č. 634/2004 Sb. o   správních poplatcích

· zák. č. 21/2006 Sb. o   ověřování

· zák. č. 111/1994 Sb. o   silniční dopravě

· zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných   zakázkách

· zák. č. 262/2006 Sb. -   zákoník práce

· zák. č. 412/2005 Sb. o   ochraně utajovaných skutečností

· zák. č. 513/1991 Sb. –   Obchodní zákoník

· zák. č. 106/1999 Sb. o   svobodném přístupu k informacím

· vyhl. č. 442/2006 Sb.   prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím, kterou se   stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

· vl. nař. č. 364/1999   Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

· zák. č. 365/2000 Sb. o   informačních systémech veřejné správy

· zák. č. 227/2000 Sb. o   elektronickém podpisu

 Předpisy jsou k nahlédnutí na adrese http://www.mvcr.cz/

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

14.2 Vydané právní předpisy  Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti

                             povinného subjektu.

 

                             Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými

                             odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních

                             předpisů již zveřejněn.

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

15. Úhrady za poskytování    -

    informací

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

15.1 Sazebník úhrad         

     za poskytování          

     informací

                             

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

15.2 Usnesení nadřízeného    Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě

     orgánu o výši úhrad     odvolání nebo stížnosti.

     za poskytnutí

     informací               

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

16. Licenční smlouvy         -

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

 16.1 Vzory licenčních smluv

 V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.

 16.2 Výhradní licence

 V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

17. Výroční zpráva podle     Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti

    zákona č. 106/1999 Sb.   poskytování informací podle § 18 zákona.

 

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

 

27. 1. Ingrid

Zítra: Otýlie

 Zákaz podomního prodeje

Na základě tržního řádu obce Hruška je po celém území obce zakázán  podomní prodej.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí - 12:00-15:00 hospodářka

Úterý - 16:00-18:00-starosta, místostarosta, hospodářka

Čtvrtek- 9:00-12:00 hospodářka.

 

Vážení návštěvníci,

máte foto z naší obce (nebo jiné-zajímavé), které chcete umístit na našich stránkách? Zašlete je na email ouhruska@atlas.cz
Děkujeme za spolupráci.

Splatnost poplatků                          v roce 2020

komunální odpad:
do 28.2. (500-)
vodné:
za II.pol.2018 do 31.3. (za m3- 33,-)
za I.pol.2019: do 30.9. (za m3- 33,-)
za psa: - do 31.3. ( 60,-)

Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu

Dorucovani zasilek osobam s udajem o miste trvaleho pobytu na ohlašovně Obecní úřad Hruška

Informace

http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-nemcice-na-hane.aspx

www.czechpoint.cz

Návštěvnost stránek

139467