Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1.Název

Obec Hruška

2. Důvod a způsob založení  

Obec Hruška (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek. Její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Olomouckého kraje.

3. Organizační struktura     

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a hospodářka obce.

V čele úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.

Členění úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

4. Kontaktní spojení       

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Oficiální: Obec Hruška, Hruška 30, 798 27  Němčice nad Hanou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Oficiální: Obec Hruška, Hruška 30, 798 27  Němčice nad Hanou

4.3. Úřední hodiny 

  • úterý: 8:00 - 12:00, 12:30 - 18:00 hospodářka
    • úterý: 16:00 – 18:00 starosta, místostarostka
  • čtvrtek:  8:00 – 12:00, 12:30 - 17:00 hospodářka

4.4. Telefonní čísla

Pevná linka: 582 386 715

4.5. Čísla faxu

 -

 4.6. Adresa internetové stránky

www.obechruska.cz

 4.7. Adresa e-podatelny

ou@obechruska.cz

odkaz na podatelnu

 4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat na:

Účet č.  28420701 / 0100, vedený u KB v Prostějově

6. IČ

47919779

7. DIČ

není

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

  •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: